สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
4.45
0.00
2.95
2.95
66.13%
66.13%
รายจ่ายภาพรวม
8
4.45
0.00
2.95
2.95
66.13%
66.13%
×