สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
3.26
0.00
0.77
0.77
23.53%
23.53%
รายจ่ายภาพรวม
9
3.26
0.00
0.77
0.77
23.53%
23.53%
×