ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
2.54
0.00
1.53
1.53
60.43%
60.43%
รายจ่ายภาพรวม
8
2.54
0.00
1.53
1.53
60.43%
60.43%
×