ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
2.46
0.00
1.50
1.50
60.88%
60.88%
รายจ่ายภาพรวม
8
2.46
0.00
1.50
1.50
60.88%
60.88%
×