ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
1.57
0.00
0.38
0.38
24.15%
24.15%
รายจ่ายภาพรวม
7
1.57
0.00
0.38
0.38
24.15%
24.15%
×