บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
4.29
0.00
0.64
0.64
14.96%
14.96%
รายจ่ายภาพรวม
6
4.29
0.00
0.64
0.64
14.96%
14.96%
×