สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
2.11
0.00
1.53
1.53
72.48%
72.60%
รายจ่ายภาพรวม
10
2.11
0.00
1.53
1.53
72.48%
72.60%
×