สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
0.91
0.01
0.38
0.38
41.33%
41.88%
รายจ่ายภาพรวม
8
0.91
0.01
0.38
0.38
41.33%
41.88%
×