โครงการชลประทานมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
4.98
0.14
4.43
4.56
88.79%
91.56%
รายจ่ายลงทุน
97
387.36
39.39
198.23
237.61
51.17%
61.34%
รายจ่ายภาพรวม
102
392.35
39.53
202.65
242.18
51.65%
61.72%
×