โครงการชลประทานมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
4.92
0.21
4.29
4.49
87.08%
91.28%
รายจ่ายลงทุน
97
388.12
34.29
188.74
223.03
48.62%
57.46%
รายจ่ายภาพรวม
102
393.04
34.50
193.02
227.52
49.10%
57.88%
×