โครงการชลประทานมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
1.79
0.29
1.25
1.54
69.80%
86.25%
รายจ่ายลงทุน
1
8.04
0.11
0.10
0.21
1.24%
2.56%
รายจ่ายภาพรวม
4
9.83
0.40
1.35
1.75
13.72%
17.80%
×