สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
17
8.28
0.00
5.93
5.93
71.65%
71.65%
รายจ่ายภาพรวม
17
8.28
0.00
5.93
5.93
71.65%
71.65%
×