สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
4.72
0.00
1.34
1.34
28.43%
28.43%
รายจ่ายภาพรวม
5
4.72
0.00
1.34
1.34
28.43%
28.43%
×