ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
4.51
0.00
4.03
4.03
89.32%
89.32%
รายจ่ายลงทุน
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
4.54
0.00
4.06
4.06
89.39%
89.39%
×