ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
2.63
0.01
1.01
1.02
38.49%
38.82%
รายจ่ายภาพรวม
10
2.63
0.01
1.01
1.02
38.49%
38.82%
×