สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
19
1.85
0.00
1.56
1.56
84.25%
84.25%
รายจ่ายภาพรวม
19
1.85
0.00
1.56
1.56
84.25%
84.25%
×