สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
0.88
0.00
0.23
0.23
26.06%
26.06%
รายจ่ายภาพรวม
11
0.88
0.00
0.23
0.23
26.06%
26.06%
×