ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
3.60
0.00
2.38
2.38
66.13%
66.13%
รายจ่ายลงทุน
3
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
12
4.00
0.00
2.78
2.78
69.52%
69.52%
×