ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
3.76
0.00
2.74
2.74
72.81%
72.81%
รายจ่ายลงทุน
3
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
13
4.16
0.00
3.14
3.14
75.42%
75.42%
×