ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
2.42
0.00
0.80
0.80
33.06%
33.06%
รายจ่ายภาพรวม
7
2.42
0.00
0.80
0.80
33.06%
33.06%
×