ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
3.20
0.00
1.98
1.98
61.85%
61.85%
รายจ่ายลงทุน
3
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
3.34
0.00
2.12
2.12
63.40%
63.40%
×