ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
2.16
0.00
0.49
0.49
22.50%
22.50%
รายจ่ายภาพรวม
7
2.16
0.00
0.49
0.49
22.50%
22.50%
×