สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
24
19.52
0.00
14.41
14.41
73.81%
73.81%
รายจ่ายลงทุน
9
4.62
2.45
2.14
4.58
46.26%
99.24%
รายจ่ายภาพรวม
33
24.14
2.45
16.54
18.99
68.54%
78.67%
×