สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
24
19.28
0.00
14.34
14.34
74.38%
74.38%
รายจ่ายลงทุน
9
4.62
2.45
2.14
4.58
46.26%
99.24%
รายจ่ายภาพรวม
33
23.90
2.45
16.48
18.92
68.95%
79.18%
×