สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
12.69
0.00
3.23
3.23
25.44%
25.44%
รายจ่ายภาพรวม
13
12.69
0.00
3.23
3.23
25.44%
25.44%
×