สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
10.89
0.47
7.90
8.37
72.55%
76.82%
รายจ่ายลงทุน
183
76.96
21.12
55.32
76.44
71.88%
99.32%
รายจ่ายภาพรวม
196
87.85
21.58
63.23
84.81
71.96%
96.53%
×