สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
10.89
0.47
8.19
8.66
75.18%
79.45%
รายจ่ายลงทุน
182
76.86
17.42
59.02
76.44
76.79%
99.45%
รายจ่ายภาพรวม
195
87.75
17.88
67.21
85.10
76.59%
96.97%
×