สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
4.59
0.00
0.53
0.53
11.62%
11.62%
รายจ่ายภาพรวม
6
4.59
0.00
0.53
0.53
11.62%
11.62%
×