ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
7.14
0.00
6.40
6.40
89.68%
89.68%
รายจ่ายลงทุน
1
0.58
0.29
0.29
0.58
50.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
7.72
0.29
6.69
6.98
86.71%
90.45%
×