ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
3.07
0.00
1.30
1.30
42.18%
42.18%
รายจ่ายภาพรวม
12
3.07
0.00
1.30
1.30
42.18%
42.18%
×