ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
4.48
0.00
3.15
3.15
70.40%
70.40%
รายจ่ายลงทุน
11
8.93
8.57
0.36
8.93
4.05%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
19
13.40
8.57
3.51
12.08
26.21%
90.11%
×