ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
2.53
0.00
0.82
0.82
32.28%
32.28%
รายจ่ายภาพรวม
7
2.53
0.00
0.82
0.82
32.28%
32.28%
×