สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
30
16.29
0.30
9.77
10.07
59.97%
61.81%
รายจ่ายลงทุน
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
31
16.32
0.30
9.80
10.10
60.03%
61.87%
×