สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
22
7.73
0.01
1.70
1.70
21.98%
22.04%
รายจ่ายภาพรวม
22
7.73
0.01
1.70
1.70
21.98%
22.04%
×