สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
17
13.99
0.39
11.04
11.43
78.92%
81.70%
รายจ่ายลงทุน
6
0.91
0.00
0.91
0.91
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
23
14.90
0.39
11.95
12.34
80.20%
82.81%
×