สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
17
14.01
0.39
11.04
11.43
78.82%
81.59%
รายจ่ายลงทุน
6
0.91
0.00
0.91
0.91
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
23
14.92
0.39
11.95
12.34
80.10%
82.71%
×