สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
7.28
0.59
1.81
2.40
24.78%
32.94%
รายจ่ายภาพรวม
9
7.28
0.59
1.81
2.40
24.78%
32.94%
×