สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
3.63
0.01
2.85
2.86
78.44%
78.61%
รายจ่ายลงทุน
10
0.58
0.00
0.58
0.58
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
21
4.21
0.01
3.43
3.44
81.41%
81.56%
×