สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
1.83
0.00
0.44
0.44
24.18%
24.18%
รายจ่ายภาพรวม
8
1.83
0.00
0.44
0.44
24.18%
24.18%
×