สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
3.68
0.02
3.15
3.17
85.58%
86.13%
รายจ่ายภาพรวม
11
3.68
0.02
3.15
3.17
85.58%
86.13%
×