สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
3.27
0.99
0.69
1.67
20.94%
51.05%
รายจ่ายภาพรวม
5
3.27
0.99
0.69
1.67
20.94%
51.05%
×