สำนักงานทางหลวงที่ 8

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
11.03
0.00
7.39
7.39
67.05%
67.05%
รายจ่ายลงทุน
12
24.20
2.84
13.86
16.70
57.24%
68.99%
รายจ่ายภาพรวม
20
35.23
2.84
21.25
24.09
60.31%
68.38%
×