สำนักงานทางหลวงที่ 8

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
11.00
0.00
7.35
7.35
66.79%
66.79%
รายจ่ายลงทุน
12
21.67
2.89
12.98
15.87
59.89%
73.23%
รายจ่ายภาพรวม
20
32.67
2.89
20.33
23.22
62.21%
71.06%
×