สำนักงานทางหลวงที่ 8

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
5.52
0.00
1.94
1.94
35.04%
35.04%
รายจ่ายลงทุน
7
8.74
0.00
2.82
2.82
32.31%
32.31%
รายจ่ายภาพรวม
15
14.26
0.00
4.76
4.76
33.37%
33.37%
×