แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
7.89
0.00
5.75
5.75
72.81%
72.81%
รายจ่ายลงทุน
44
634.91
147.46
455.81
603.27
71.79%
95.01%
รายจ่ายภาพรวม
54
642.80
147.46
461.55
609.01
71.80%
94.74%
×