แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
7.89
0.01
4.99
5.00
63.30%
63.43%
รายจ่ายลงทุน
42
621.55
145.36
453.55
598.91
72.97%
96.35%
รายจ่ายภาพรวม
52
629.44
145.37
458.54
603.91
72.84%
95.94%
×