แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
3.20
0.00
1.07
1.07
33.48%
33.48%
รายจ่ายลงทุน
3
37.87
1.09
8.39
9.48
22.15%
25.03%
รายจ่ายภาพรวม
10
41.07
1.09
9.46
10.55
23.03%
25.69%
×