แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.90
0.02
0.58
0.59
63.95%
65.85%
รายจ่ายลงทุน
32
228.75
29.70
188.64
218.34
82.46%
95.44%
รายจ่ายภาพรวม
33
229.65
29.71
189.22
218.93
82.39%
95.33%
×