แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.90
0.04
0.64
0.68
71.60%
75.75%
รายจ่ายลงทุน
32
235.77
27.66
192.35
220.01
81.58%
93.31%
รายจ่ายภาพรวม
33
236.67
27.70
192.99
220.70
81.54%
93.24%
×