แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.27
0.00
0.13
0.13
49.70%
49.70%
รายจ่ายลงทุน
4
17.16
0.32
4.91
5.23
28.60%
30.45%
รายจ่ายภาพรวม
5
17.43
0.32
5.04
5.36
28.92%
30.74%
×