สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
1.94
0.00
1.37
1.37
70.57%
70.57%
รายจ่ายภาพรวม
13
1.94
0.00
1.37
1.37
70.57%
70.57%
×