สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
1.07
0.00
0.26
0.26
24.05%
24.05%
รายจ่ายภาพรวม
5
1.07
0.00
0.26
0.26
24.05%
24.05%
×