สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
4.87
0.01
3.61
3.62
74.11%
74.32%
รายจ่ายภาพรวม
12
4.87
0.01
3.61
3.62
74.11%
74.32%
×