สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
2.19
0.01
0.66
0.67
30.05%
30.41%
รายจ่ายภาพรวม
8
2.19
0.01
0.66
0.67
30.05%
30.41%
×