สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
1.00
0.00
0.77
0.77
76.80%
76.80%
รายจ่ายลงทุน
1
0.37
0.00
0.37
0.37
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
4
1.38
0.00
1.15
1.15
83.09%
83.09%
×