สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.51
0.00
0.06
0.06
11.24%
11.24%
รายจ่ายภาพรวม
2
0.51
0.00
0.06
0.06
11.24%
11.24%
×