สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
4.83
0.00
3.78
3.78
78.16%
78.16%
รายจ่ายลงทุน
4
1.29
0.75
0.17
0.92
13.28%
71.55%
รายจ่ายภาพรวม
17
6.12
0.75
3.95
4.70
64.52%
76.77%
×