สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
3.13
0.01
0.50
0.51
15.99%
16.22%
รายจ่ายภาพรวม
10
3.13
0.01
0.50
0.51
15.99%
16.22%
×