สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
20
7.58
0.88
4.82
5.70
63.61%
75.18%
รายจ่ายลงทุน
21
17.66
10.47
6.10
16.58
34.56%
93.84%
รายจ่ายภาพรวม
41
25.24
11.35
10.93
22.28
43.28%
88.24%
×